საიტების ოპტიმიზაცია

საიტების ოპტიმიზაცია

ერთი «კლიკი» და ჩვენ უკვე ვიმყოფებით სხვადასხვა საიტების გვერდებზე. იმაზე თუ რამდენად მოხერხებული, საჭირო, აქტუალურია ჩვენთვის ისინი, დამოკიდებულია დავრჩებით თუ არა ამა თუ იმ რესურსზე. ამას საიტის ექსპლუატაციის ხარისხი ან usability ეწოდება, ასევე მნიშვნელოვანია მისი შესაძლებლობები საძიებო სისტემებისთვის ინდექსაციისთვის. თუ საიტი ვერ პასუხობს მოცემულ პირობებს, მაშინ მისი განვითრება უაღრესად პრობლემატურია.

They live in Bookmarksgrove

რას ნიშნავს საიტის ოპტიმიზაია (ინგ.search engine optimizationSEO)?
საიტის ოპტიმიზაცია — ეს არის ღონისძიებათა მთელი კომპლექსი, რომლებიც მიმართულია მთლიანი საიტის გასაუმჯობესებლად როგორც შიდა ასევე გარე პარამეტრების მიხედვით: HTML-კოდის (ვებ გვერდების ენა) კორექტირება, კონტენტის(საიტის ინფორმატიული შევსება) უნიკალურობისა და ხარისხის შემოწმება, მომხმარებლისთვის მოხერხებული საიტის სტრუქტურის შექმნა და საძიებო სისტემების ალგორითმებთან რესურსის შესაბამისობის ანალიზი.
საიტის ოპტიმიზაცია უმნიშვნელოვანესია მისი ვებ პოპულარიზაცია / წინ წაწევისთვის და იგი არის საიტისა და კონკურენტების ანალიზის ლოგიკური გაგრძელება.
ოპტიმიზაციის მიზნებია: დაინტერესებული აუდიტორიის მოზიდვა თქვენს რესურსზე და საძიებო სისტემბში საიტის პოზიციების გაუმჯობესება.
ჩვენი სტუდია აწარმოებს საიტის საძიებო ოპტიმიზაციასთან დაკავშირებულ სამუშაოების მთლიან კომპლექს.

მხოლოდ კარგად შესრულებულ საიტის ოპტიმიზაციას შეუძლია გახადოს საიტი ხელმისაწვდომი მომხმარებლებისთვის და პოპულარული საძიებო სისტემების რობოტებისთვის.